5.8 C
New York
Friday, June 14, 2024
spot_img

Najčitanije ove sedmice

Povezani postovi

Vlada SBK: Pravi se kantonalni “Korona zakon”

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 39. redovne, 20., 21., 22., i 23. vanredne sjednice

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog interventnih mjera Kriznog štaba Ministarstva privrede za praćenje i ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 na privredu u Srednjobosanskog kantona. Informacije od privrednih subjekata koje su se dobijale preko Info Pulta i praćenje mjera drugih nivoa vlasti dovelo je do Prijedloga seta interventnih mjera koje je potrebno provesti kao prve mjere koje će smanjiti negativan uticaj pandemije COVID-19 na realni sektor Srednjobosanskog kantona.
Predložene mjere su podjeljenje u nekoliko cjelina, mjere obuhvataju formiranje novog ekonomskog koda u Budžet SBK kroz rebelans Budžeta SBK koji će se koristiti za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19; donošenje kantonalnog „Korona Zakona“ i usklađivanja zakonskih i podzakonskih akata sa istim, takođe kao jedna od mjera daje se preporuka općinama da donesu vlastite odluke pomoći privrednim subjektima.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost da se formira interresorna grupa koja će raditi na izradi kantonalnog „Korona Zakona“.
Više detalja o mjerama mogu se dobiti u Ministarstvu privrede SBK.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvšrenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje neutrošenih doniranih sredstava temeljem Grant sporazuma od 20.12.2016. godine između delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, za projekat „Unapređenja rada na predmetima ratnog zločina u BiH“, Kantonalnom tužilaštvu u Travniku u iznosu od 12.398,25 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi trogodišnjeg Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Uređenje potoka Krševac-Šibenica, općina Jajce“, izabranom ponuđaču „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce , u iznosu od 14.917,50 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Uređenje slapova rijeke Kozice, općina Fojnica“, izabranom ponuđaču, JKP „Ščona“ d.o.o.Fojnica , u iznosu od 6.989,58 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za projekt Rekonstrukcija primarnog cjevovoda dijelom ul.Patriotska i dijelom ul.Kalinska, općina N.Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez u iznosu od 32.992,55 KM za projekt: Rekonstrukcija primarnog cjevovoda dijelom ul.Patriotska i dijelom ul.Kalinska, općina N.Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa Tekuće rezerve Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Delfi Križanac iz Viteza, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Emiru Brkić iz Travnika, na ime podrške za liječenje.

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu usluge u obliku prava – nadogradnja terenskog softvera SmartWorks Viva. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Nabavka stalnih stredstava u obliku prava“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 825,51 KM za nabavku usluge u obliku prava – nadogradnja terenskog softvera SmartWorks Viva za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se firmi Geokom d.o.o. Sarajevo kao izabranom dobavljaču na osnovu direktnog sporazuma.

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada SBK je dala saglasnost na utvrđenu listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke Bankarskih usluga vođenja depozitnog računa, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 130.000,00 KM, a procjienjena vrijednost LOT-a bez PDV-a iznosi 30.000,00 KM. Ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „UniCredit Bank“ d.d. Mostar, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 12.132,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Srednju stručnu školu Bugojno. Predmet nabavke je Obuka učenika zanimanja vozač motornih vozila B kategorije i C1 podkategorije, procjenjenja vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 27.600,00 KM. Ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „JUSUFBAŠIĆ“ d.o.o. Bugojno sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 12.691,40 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“, ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa stavke “Nabavka opreme“- nabavka računarske opreme (35 tableta) za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja SBK u iznosu od 6.965,00 KM sa PDV-om.Sredstva iz ove Odluke, nakon završene procedure javne nabavke i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja uplatit će se poduzeću S.T.R. „DOPER-TECH“ Kiseljak.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“, ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa stavke “Nabavka opreme“- nabavka računarske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja SBK u iznosu od 6.982,38 KM sa PDV-om. Sredstva iz ove Odluke, nakon završene procedure javne nabave i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja uplatit će se poduzeću „EUROCOMPANY“ d.o.o. Odžak.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke nižoj potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK za „Srednju tehničku školu“ Bugojno, predmet nabavke je informatičke oprema za kabinet informatike u vrijednosti od 5.250,00 KM. Sredstva su osigurana donacijom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2020. godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za mjesec mart 2020. godine u periodu od proglašenja stanja nesreće na području ovog kantona, isto ministarstvo je istaklo da je kod analize prihoda evidentan značajan pad prihoda od poreza na dobit(-30,88%).

Agencija DAN

Popularni članci