BNT-TMiH raspisao Javni konkurs za izbor i imenovanje novih izvršnih direktora

1707

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o objavljivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Izvršnih direktora Privrednog Društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik, broj: 05-02/23 od 14.03.2023. godine Nadzorni odbor Privrednog Društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik, objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje Izvršnih direktora Privrednog Društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA
Nadzomi odbor Privrednog Društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik objavljuje Javni konkurs za izbor
i imenovanje Izvršnih direktora Privrednog Društva “BNT-TMiH” d.d, Novi Travnik i to:

 1. Izvršni direktor proizvodno-tehničkog sektora i
 2. Izvršni direktor za ekonomsko-pravne, komercijalne i opšte poslove

  II. MANDAT
  Imenovanje Izvršnih direktora Privrednog Društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik izvršit ée se na
  mandat od četiri godine
  III OPIS POSLA
 3. Izvršni direktor proizvodno-tehničkog sektora obuhvata nadležnost nad Sluźbama: Proizvodnja-
  Mehanička obrada, Proizvodnja-Površinska zaštita, Proizvodnja-Termička obrada, Proizvodnja-
  Laboratorija, Služba tehnologije i razvoja, Služba plana i pripreme, Služba kontrole kvaliteta i Služba
  Održavanja.
 4. Izvršni direktor za ekonomsko-pravne, komercijalne i opšte poslove obuhvata nadležnost nad
  Službama: Služba finansija i računovodstva, Služba komercijale i Služba opštih poslova
  Izvšni direktori u skladu sa pismenim ovlaštenjem Direktora društva: organizuju rad u Sektoru, zastupaju i predstavljaju Društvo sa ograničenjem, odgovaraju za zakonitost posłovanja, u poslovima i obimu utvrđenom opštim aktom Direktora, druge poslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, opštim aktima Društva, ugovorom o radu i opisom poslova funkcije na koju su imenovani
 5. IV. USLOVI ZA IMENOVANJE
  IV.1. OPŠTI USLOVI (odnosi se na obje pozicije):

da su državljani BiH i da imaju prebivalište u BiH

da su stariji od 18 godina

da nisu osuđivani za krivična djela i prekršaj nespojiv sa dužnošću Izvišnih direktora, pet
godina od dana pravosnažne presude.

da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u
nadležnosti izvršnih direktora

da nisu na funkciji u političkoj stranci,

da nisu u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 I 96/17),i

da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova Izvršnih direktora.

IV.2. POSEBNI USLOVI
Pored opštih uslova kandidat za poziciju Izvršni direktor proizvodno-tehničkog sektora treba da
ispunjava i posebne uslove, i to:

 1. da ima visoku stručnu spremu – (mašinski fakultet);
 2. da ima najmanje 5 godina uspješnog iskustva na rukovodećim pozicijama;
 3. da poznaje strani jezik,
 4. da prilikom izbora ponudi perspektivan Program rada za Nadzomi odbor

  Pored opštih uslova kandidat za poziciju Izvršni direktor za ekonomsko-pravne, komercijalne i opste poslove treba da ispunjava i posebne uslove, i to:
 1. da ima visoku stručnu spremu (ekonomskog ili pravnog fakulteta)
 2. da ima najmanje 5 godina uspješnog iskustva na rukovodećim pozicijama;
 3. da poznaje strani jezik;
 4. da prilikom izbora ponudi perspektivan Program rada za Nadzorni odbor.

Kandidati treba da posjeduju Certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzomih odbora i upava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine FBiH br. 71/09, 33/70, 2371. 2/12, 80/13 I 60/16), a u vezi člana 252. stav 3. Zakona o privrednim društvima FBIH.
Kandidat koji ne posjeduje Certifikat o završenom usavršavanju dužan je dostaviti ovjerenu izjavu da će proći odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa Uredbom O usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.
Izvršene direktore Privrednog Društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik bira i imenuje Nadzomi odbor u skladu sa odredbama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti F BiH, a na osnovu Javnog konkursa iz reda kandidata, koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršavanje operativnih i poslovnih poteba Društva, i koji ponudi perspektivan program rada, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH-

V. POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti, u orginalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
diplomu o završenom fakultetu,
uvjerenje O državljanstvu 1 CIPS- ovu prijavu prebivališta, ne starije od 3 (trj) mjeseca,
uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, izdato od nadležnog MUP-a, ne starije od. 3 (tri) mjeseca,
uvjerenje da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Izvršnog direktora, izdato od strane nadležnog suda, ne starije od 3 (tn) mjeseca,
ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz alineja 5, 6. i 7. tacke IV. Javnog konkursa,
potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, kao i potvrda o obavljanju rukovodećih poslova u trajanju najmanje 5 (pet) godina nakon završene visoke stručne spreme,
dokaz o znanju stranog jezika, (uvjerenje ili certifikat),
dokaz o poznavanju rada na računaru, (uvjerenje ili certifikat),
program rada lzvršnih direktora Privrednog Drušiva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik, za mandatni period.

VI. OSTALE NAPOMENE
Neblagovremene i nepotpune prijave Nadzorni odbor će odbaciti zaključkom i iste neće biti uzete u razmatranje.
Nakon okončanja Javnog konkursa dokumentacija prijavljenih kandidata se neće vraćati, ista ostaje u arhivi preduzeća.
Svi kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzete u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
Privredno Društvo “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik
Ul. Mehmeda Spahe br.1
72 290 Novi Travnik
sa naznakom: “Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje Izvršnih direktora Društva”